ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 18 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ระบบกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 1. นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 ระบบจะปิดเวลา 24.00 น. ##### 2. นักเรียนสามารถใช้มือถือ หรือ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้ ##### ไม่สามารถเข้าใช้ระบบฯได้ ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 #####

#

ระบบปิด นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม